Dziesma par laimi - Fomins feat Kleins lyrics | LyricsOfSong.com
Song Lyrics >> F >> FO >> Fomins >> Dziesma par laimi

Fomins feat Kleins - Dziesma par laimi lyrics


Nana, nana nanana
Nana nanana nana
Kad nav vairs nekâ, es domâju tâ
Man paliek vçl dziesma ko nodziedât tev
Par laimi, ko liet, Par ceiu, ko iet
Kâ vilcieni projâm pa metâla sliedçm
Uz tâlajâm pieturâm Ziemeipolâ
Kur brîvîba dzîvo, bet vairâk nekâ
Ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût
Es vçlos vçl tuvâk tev bût
Nekâ, kad nav vairs nekâ
Es vçlos tev nodziedât dziesmu par laimi
Kas nâk, kas negaidot nâk
Un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs
Kad nav vairs nekâ, es domâju tâ
Man paliek vçl debesîs skrejoðais vçjð
Un saule, kas riet, tâlie ceii ko iet
Pâr septiòiem kalniem un deviòâm jûrâm
Kad nav vairs nekâ, es domâju tâ
Man paliek vçl debesîs skrejoðais vçjð
Un saule, kas riet, tâlie ceii ko iet
Pâr septiòiem kalniem un deviòâm jûrâmUz siltajâm zemçm kâ gâjputni jau
Tur viss ir kâ sapnî, bet tevis tur nav
Ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût
Es vçlos vçl tuvâk tev bût
Nekâ, kad nav vairs nekâ
Es vçlos tev nodziedât dziesmu par laimi
Kas nâk, kas negaidot nâk
Un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs
Hey
Nana, nana nanana
Nana nanana nana
Nana nanana nana
Nanana nana, nanana nana nana
Nekâ, kad nav vairs nekâ
Es vçlos tev nodziedât dziesmu par laimi
Kas nâk, kas negaidot nâk
Un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs
Nekâ, kad nav vairs nekâ
Es vçlos tev nodziedât dziesmu par laimi
Kas nâk, kas negaidot nâk
Un paòem aiz rokas mûs
Dziesma kas bûs
Dziesma par laimï, kas bûs

More Fomins Lyrics >>


Share on Facebook

 Search music lyrics

Custom Search


 Translate song lyrics

#   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z